2017. február 20., hétfő

Cégbírósági témák a megyei jogásznapon

Pénteken délután tartották meg a Magyar Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezete és a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara közös szervezésében a jogásznapot a Balassagyarmati Törvényszék épületében. A rendezvényen ezúttal cégbírósági témák kerültek középpontba.

A jogásznapot a szervezők nevében dr. Vízler Edina, balassagyarmati járásbírósági elnök, a Magyar Jogász Egylet Nógrád Megyei Szervezetének elnöke, illetve dr. Berente Tibor, a Nógrád Megyei Ügyvédi Kamara titkára nyitotta meg. Ezt követően Kissné dr. Juhász Edit törvényszéki bíró, címzetes táblabíró „A korlátolt felelősségű társaságok feltőkésítési kötelezettsége és az aktuális jogszabályváltozások ismertetése” címmel tartotta meg előadását.
Az előadó részletesen ismertette a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) rendelkezéseit, a hárommillió forint jegyzett tőkével nem rendelkező korlátolt felelősségű társaságok kötelező tőkeemelésével kapcsolatban.
Részletesen kitért arra, hogyan történhet a tőkeemelés, milyen szabályokat kell betartani, melyek a legfontosabb változások, amelyekkel módosítani kell a gazdasági társaság létesítő okiratát, hogy az maradéktalanul megfeleljen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) kógens (eltérést nem engedő) rendelkezéseinek.
A Ptké. 13. § (2) bekezdése kötelezővé teszi a törzstőke felemelését legalább hárommillió forintra azon korlátolt felelősségű társaságok számára, amelyeknek a törzstőkéje nem éri el ezt az értéket. A legfőbb szerv a törzstőke felemelése helyett dönthet a társaság átalakulásáról, vagy végelszámolás útján történő megszüntetéséről is.
Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új Ptk-nak megfelelő törzstőkeemelés bejegyeztetésére irányulnak, illeték és közzétételi díj fizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton. A cégformára előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2017. március 15., tehát legkésőbb 2017. április 14-ig kell a változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni az illetékes cégbíróságon. Amennyiben a társaság átalakulásról dönt, a kérelmet 2017. május 14-ig kell előterjeszteni.
Kissné dr. Juhász Edit hozzátette, a cégbíróság kéri, hogy az érintett korlátolt felelősségű társaságok minél előbb forduljanak jogi képviselőhöz (ügyvéd, jogtanácsos, közjegyző), hozzák meg a szükséges döntést és nyújtsák be változásbejegyzési kérelmüket, ne várjanak az utolsó pillanatig. Azok ellen a korlátolt felelősségű társaságok ellen, amelyek nem teljesítik a törvényi előírást, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek.
A bírónő ismertette a leggyakrabban előforduló hibákat annak érdekében, hogy a jogi képviselők a Ptk-nak teljes mértékben megfelelő létesítő okiratokat készítsenek, majd válaszolt a korábban írásban és az előadáson szóban feltett kérdésekre. A válaszok alátámasztására ismertette a legfontosabb ítélőtáblai döntéseket is.

Az előadás második részében az előadó tájékoztatta a rendezvény résztvevőit - akik többségében ügyvédek voltak - a fontosabb jogszabályi változásokról. Ezek közül kiemelte a szociális szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosításait, amely szerint a szociális szövetkezeteknek 2018. január 1-ig módosítani kell az alapszabályukat, többek között a cégnévben utalni kell a főtevékenységre is, továbbá a természetes személy tagjain kívül legalább egy helyi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása, vagy jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezet tagjának kell lenni. Jelentősen módosultak a tagi munkavégzésre vonatkozó rendelkezések is.
A 2006. évi. V. törvény (Ctv.) egyik legfontosabb módosítása, hogy 2018. január 1-től minden cégnek az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény (2015. évi. CCXXII. tv.) szerinti hivatalos elérhetőségét tartalmaznia kell a cégjegyzéknek. Az előadó kitért a Ptk. egyes rendelkezéseinek módosítására is, amely a vezető tisztségviselő felelősségével és a társaság által teljesített kifizetésekkel kapcsolatos.
Benus Katalin, a cégiroda vezetője rövid tájékoztatást adott a szerződésmintás kérelmekkel kapcsolatban felmerült problémákat érintően, valamint a vonatkozó jogszabályok módosítására is kitért.
A cégbíró az előadás végén ismertette, hogy Nógrád megyében 748 olyan korlátolt felelősségű társaság működik, amelynek jegyzett tőkéje nem éri el a hárommillió forintot, és 649 azoknak a korlátolt felelősségű társaságoknak a száma, amelyeknek a jegyzett tőkéje hárommillió forint, de létesítő okiratukat még nem módosították az új Ptk-nak megfelelően.
A bírónő - aki minden évben tart előadást a jogi képviselőknek, vállalkozóknak az aktuális jogszabályváltozásokról – hangsúlyozta, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a jogi képviselőkkel és a társszervekkel.

H.H.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése